Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

Archive for સપ્ટેમ્બર, 2008

આ પહેલાં નવરાત્રીપુજા વીષે આપેલી માહીતીને પુસ્તકાકારે મુકવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જેથી એને ડાઉનલોડ કરી સરળતાથી વાંચી શકાય.  એ માટે અહીં ક્લીક કરીને આ પુસ્તીકા ડાઉનલોડ કરો.       navratri-puja1

Advertisements

Read Full Post »

નવરાત્રીપુજા
સામગ્રી
પવીત્રીકરણ
ગણપતી પુજન
કળશસ્થાપના
નવદુર્ગા પુજન
પુર્ણાહુતી

સામગ્રી

વાડકી, ચમચી, પાણી, કંકુ, ફુલ, નાડાછડી, ચોખા, ફળ, ચંદન, ગંગાજળ, દુધ, દહીં, ઘી, મધ, સાકર, દીવા ૩, અગરબત્તી, ગુલાબજળ, દરોઈ, પંચ પલ્લવ, પંચ ધાન્ય, છુટા પૈસા, કપુર, પ્રસાદ (નૈવેદ્ય), પાન, સોપારી, એલચી, લવીંગ, અબીલ, ગુલાલ, માટી, નાળીયેર ૪, સોપારી ૧૨, મોઢીયાનું વસ્ત્ર, બીજું લાલ વસ્ત્ર, ફુલના હાર (ગણપતી, માતાજી વગેરેને પહેરાવવા માટે), ગણપતીની મૂર્તી, નાની થાળી, તાંબાનો કળશ.

પુજા
પવીત્રીકરણ
દુર્વા વડે યજમાન પર, આસન પર અને આજુબાજુ પાણી છાંટવું.
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा,
यः स्मरेत्पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः.
આચમન- ડાબા હાથ વડે ચમચી પકડી જમણા હાથમાં પાણી લેવું. મંત્ર બોલાયા પછી દરેક વખતે પાણી પી જવું.
ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः.
ફરીથી પાણી લઈ હાથ ધોવા. ॐ गोविंदाय नमः.
ત્રણ વખત પ્રાણાયામ કરવા.
ॐ नवदुर्गा देव्यै नमः, ॐ नवदुर्गा देव्यै नमः, ॐ नवदुर्गा देव्यै नमः.
ચાંલ્લા

स्वस्ति न ईन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा,
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु.

ગણપતી પૂજન
ધ્યાન-
ॐ गजाननं भूतगणादि सेवितं
कपित्थ जांबुफल चारु भक्षणम्,
उमासुत शोकविनाशकारकं
नमामी विघ्नेश्वर पादपंकजम्.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः गणेशं ध्यायामि.
આહ્વાનં-હાથમાં ચોખા લેવા.
आह्वायामि देवेशं गणराजं चतुर्भुजम्,
सिद्धिबुद्धि समायुक्तं देवानां प्रीति वर्धनम्.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः
गणेशं आह्वायामि.
— ચોખા વધાવી દેવા.
સ્મરણ– હાથમાં ફૂલ લેવું.
नमस्तस्मै गणेशाय सर्व विध्न विनाशिने,
कार्यारंभेषु सर्वेषु पूजितो यः सुरैरपि.
सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः,
लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः.
धुम्रकेतुर् गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन,
द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणु यादऽपि.
विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा,
संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते.
शुक्लांबर धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम्,
प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशांतये.
जपेद् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत्,
संवंत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः.
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ,
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा.
अभिप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः,
सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः.
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय
लंबोदराय सकलाय जगत्धिताय,
नागाननाय श्रुतियज्ञ विभुषिताय
गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः
गणेशं स्मरामि.
ફૂલ ચડાવી દેવું.
(ટુંકી પુજા કરવી હોય તો)
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः गंधं पुष्पं धुपं दीपं नैवेद्यं कुंकुमं अक्षतान् समर्पयामि.
બધું એકી સાથે ચડાવી દઈ પરમાત્મા પૂજા કરવી.
ષોડશોપચાર પૂજન
આસનં-
रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्व सौख्यकरं शुभम्,
आसनं च मया दत्तं गृहाण गणनायक.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः
आसनं समर्पयामि.
પાદ્યં-
उष्णोदकं निर्मलं च सर्व सौगंध्य संयुतम्,
पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः
पाद्यं समर्पयामि.
અર્ઘ્યં- આચમનીમાં પાણી, ફૂલ, ફળ, ચંદન, ચોખા, દક્ષિણા વગેરે અર્ઘ્ય માટે મૂકવું.
ताम्रपात्रे स्थितं तोयं गंधपुष्प फलान्वितम्,
सहिरण्यं ददाम्यर्घ्यं गृहाण गणनायक.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः
अर्घ्यं समर्पयामि.
આચમનં-
सर्व तीर्थ समायुक्तं सुगंधिं निर्मलं जलं,
आचम्यां मया दत्तं गृहाण गणनायक.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः
आचमनं समर्पयामि.
સ્નાનં-
गंगा च यमुना रेवा तुंगभद्रा सरस्वति,
कावेरी सहिता नद्यः सद्यः स्नार्थमर्पिता.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः
स्नानं समर्पयामि.
પંચામૃત-સ્નાનં- દુધ, દહીં, ઘી, મધ, સાકર
पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करा युतम्,
पंचामृतं मयाऽऽनीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः पंचामृतस्नानं समर्पयामि. पंचामृतस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं स० शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं स०
પૃથક પંચામૃતસ્નાનં-
પયઃ સ્નાનં- (દુધ)
कामधेनु समुत्पन्न सर्वेषाम जीवनं प्रदम्,
पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानमर्पितम्.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः पयःस्नानं समर्पयामि. पयःस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं स० शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं स०
દધિસ્નાનં-
पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्ल शशिप्रभम्,
दध्यानीतं मया देवं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः
दधिस्नानं समर्पयामि. दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं स० शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं स०
ઘૃતસ્નાનં-
नवनीत समुत्पन्न देवानां प्रितिवर्धनम्,
आज्यं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः घृतस्नानं समर्पयामि. घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं स० शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं स०
મધુસ્નાનં-
तरुपुष्प समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु,
तेजः पुष्टि करं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः
मधुस्नानं समर्पयामि. धुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं स० शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं स०
શર્કરાસ્નાનં-
ईक्षुसार समुद्भूता शर्करापुष्टिकारिका,
मलापहारिका दिव्या मया स्नानार्थमर्पिता.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः शर्करास्नानं समर्पयामि. शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं स० शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं૦
ગંધોદકસ્નાનં-(ગુલાબજળ)
मलयाचल संभूतं चंदनागरु संभवम्,
गंधोदक मया दत्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः गंधोदकस्नानं समर्पयामि.
गंधोदकस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं स० शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं स०
ઉદ્વર્તનસ્નાનં-(ચંદનયુક્ત પાણીથી સ્નાન)
नाना सुगंधी द्रव्यं च चंदनं रजनियुतम्,
उद्वर्तनं मया दत्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः उद्वर्तनस्नानं समर्पयामि.
उद्वर्तनस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं स० शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं स०.
હવે ચંદનવાળું એક ફુલ ચડાવવું.
ॐ सकल पूजार्थे गंधपुष्पाभ्यां संपूज्यामि.
ગણેશને ચડાવેલા ફુલોમાંથી એક ફુલ લઈ સુંઘવું અને પછી તેને ઉત્તર દીશામાં કાઢી મુકવું. હાથ ધોઈ બીજું ચંદનયુક્ત ફુલ ચડાવવું.
અભીષેક- ગણેશજી ઉપર ચંદનયુક્ત પાણીની અખંડ ધારા કરવી.
प्रणम्य शिरखादेवं गौरीपुत्र विनायकम्,
भक्तवासं स्मरेत् नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये.
प्रथमं वक्रतुंडं च ह्येकदंतं द्वितियकम्,
तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्.
लंबोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च,
सप्तं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्ठकम्.
नवं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम्,
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्.
द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्य यः पठन्नरः,
न च विघ्नभयं तस्य सर्व सिद्धिकरं परम्.
विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम्,
पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतीम्.
जपेद् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत्,
संवंत्सरेण सिद्धिं च लभते नाऽत्र संशयः.
अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्,
तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः अभिषेकस्नानं समर्पयामि.
अभिषेकस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं स० शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं स०.
શુદ્ધ વસ્ત્ર વડે દેવને સ્વચ્છ કરી પોતાના સ્થાને બેસાડવા, પછી આગળનું પુજન કરવું.
વસ્ત્ર-
सर्वाभुषाधिके साम्ये लोकलज्जा निवारणे
मयोपयादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः वस्त्रोपवस्त्रे समर्पयामि.
યજ્ઞોપવીત-
नवभिस्तंतुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम्,
यज्ञोपवितं परमं गृहाण गणनायक.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः यज्ञोपवितं समर्पयामि.
ચંદન-
श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्य सुमनोहरम्,
विलेपनं सूरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः चदनं समर्पयामि.
કુંકુમ-
कुंकुमं कामदं दिव्यं कामिन्या कामपूरकं,
कुंकुमेनार्चितो देव प्रसीद गणनायक.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः कुंकुमं समर्पयामि.
અક્ષત
अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता,
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण गणनायक.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः अक्षतान् समर्पयामि.
પુષ્પ-
माल्यादिनि सुगंधिनि माल्यादिनि वै प्रभो
मयाऽऽनीतानि पूजार्थं गृहाण गणनायक
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि.
દુર્વા-
दूर्वांकुरान सुहरितान मृतान् मंगल प्रदान,
आनितास्तव पूजार्थं गृहाण गणनायक.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः दूर्वांकुरान समर्पयामि.
સૌભાગ્ય દ્રવ્ય-
अबिलं आयुषो वृद्धि गुलालं प्रीतिवर्धनम्,
सर्वसौभाग्य संयुक्तं गृहाण गणनायक.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि.
ધુપસળી (અગરબત્તી)
वनस्पति रसो दिव्यो गंधाढ्यो गंध उत्तमः,
आघ्रेय सर्व देवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः धूपं समर्पयामि.
દીવો
आज्येन वर्तिना युक्तं वह्निना च प्रयोजितम्
दीपं गृहाण देवेश त्रेलोक्य तिमिरापहम्.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः दीपं दर्शयामि.
નૈવેદ્ય એક પાત્રમાં થોડો પ્રસાદ કાઢી પાત્ર ગણેશ આગળ નીચેનો મંત્ર ભણી મુકવું..
शर्करा खंडखाद्यानि दधिक्षीर घृतानि च,
आहारं भक्ष्यं भोज्यं च गृहाण गणनायक.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि.
નૈવેદ્ય ઉપર જળ છાંટવું.–
गं गणपतये नमः.
નીચેના મંત્રો બોલી પાંચ વખત જમાડવા.
ॐ प्राणाय नमः, ॐ अपानाय नमः, ॐ व्यानाय नमः,
ॐ उदानाय नमः, ॐ समानाय नमः.
-પાણી આપવું
मध्ये पानीयं समर्पयामि.
ફરીથી પાંચ વખત ઉપરના મંત્રો બોલી જમાડવા. હવે નીચેના મંત્રો બોલી ત્રણ વખત પાણી આપવું.
ॐ गणेशाय नमः उत्तर पोषणं समर्पयामि,
ॐ गणेशाय नमः हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि,
ॐ गणेशाय नमः मुख प्रक्षालनं समर्पयामि.
હાથમાંથી ભોજનની વાસ દુર કરવા ચંદનયુક્ત પાણી આપવું.
ॐ गणेशाय नमः करोद्वर्तनार्थे गंधं समर्पयामि.
મુખવાસ- પાન,સપારી, એલચી અને લવીંગ.
एलालवेंग संयुक्तं पुगीफलं समन्वितम्,
तांबुलं च मया दत्तं गृहाण गणनायक.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः मुखवासं समर्पयामि.
દક્ષીણા
हिरण्य गर्भ गर्भस्थं हेमबीजं विभावसो,
अनंत पूण्य फलदमतः शांतिं प्रयच्छ मे.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः दक्षिणां समर्पयामि.
પ્રદક્ષીણા-
यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च,
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः प्रदक्षिणां करोमि.
નીરાજન- આરતી પ્રગટ કરી તેમાં ચંદન-પુષ્પ ધરવાં. કપુર સળગાવવું.
चंद्रादित्यौ च धरणि विद्युदग्नि त्वमेव च
त्वमेव सर्व ज्योतिषि आर्तीक्यं प्रतिगृह्यताम्.
कर्पुर पूरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रान्तर संस्थितेन,
प्रदिप्तभासा सहगतेन नीराजनं ते परित करोमि.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः नीराजनं समर्पयामि.
આરતીની ફરતે જળની પ્રદક્ષીણા કરવી. તે પછી દેવને આરતી ધરવી. પોતે આરતી લઇ હાથ ધોવા. પછી બે હાથની અંજલીમાં પુષ્પો લઇ પુષ્પાંજલી કરવી.
नाना सुगंधी पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च,
पुष्पांजलि प्रदानेन प्रसीद गणनायक.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः पुष्पांजलि समर्पयामि.
પ્રાર્થના-
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय,
नागाननाय श्रुतियज्ञ विभुषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते.
भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय,
विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्ति प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते.
નમસ્કાર-
लंबोदर नमस्तुभ्यं सतत मोदक प्रिय,
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि.
વીશેષ અર્ઘ્ય- આચમનીમાં પાણી, ચોખા, ફુલ, ફળ, ચંદન, દક્ષીણા વગેરે અર્ઘ્ય માટે લેવું.
रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रेलोक्य रक्षक,
भक्तनाम भयंकर्ता त्राता भवभवार्णवात्.
फलेन फलितं तोयं फलेन फलितं धनम्,
फलास्यर्घ्यं प्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथाः.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि.
ક્ષમાપન-
आह्वानं न जानामि न जानामि विसर्जनम्,
पूजां चैव न जानामि क्षमस्व गणनायक.
ॐ सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशाय नमः क्षमापनं समर्पयामि.
अनया पूज्या सिद्धिबुद्धि सहित श्री गणेशः प्रियताम्.
પરમાત્મા પૂજા
આહ્વાન-હાથમાં ચોખા લેવા
केशवं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसुदनम् |
रुकिमणी सहितं देवं विष्णुमावाहयाम्यहम् ||
ॐ श्री परमात्मने नमः परमात्मानं आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि||
નમસ્કાર
ॐ कारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः |
कामदं मोक्षदं चैव ॐ काराय नमो नमः ||
ॐ श्री परमात्मने नमः नमस्कारान् समर्पयामि||
ફુલ લેવું
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वंति दिव्यैः स्तवैः
वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैः गायंति यं सामगाः |
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यंति यं योगिनो
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरागणा देवाय तस्मै नमः ||
मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम् |
यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधबम् ||

वसुदेव सुतं देवं कंस चाणुर मर्दनम् |
देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् ||

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः |
गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ||

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव |
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ||

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमही धियो यो नः प्रचोदयात् ||

ॐ विश्वानिदेव सवितर् दुरितानी परासुव
यद् भद्रं तन्नासुव ||

ॐ हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् |
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम् कस्मै देवाय हविषा विधेम ||

प्रपन्न पारिजाताय तोत्त्रवेत्रैकपाणये |
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः ||

शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् |
विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् ||
लक्ष्मीकातं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यम् |
वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैक नाथम् ||
ફુલ ચડાવી દેવાં.
श्री परमात्मने नमः नमस्कारान् समर्पयामि ||
ટુંકી પુજા
ॐ श्री परमात्मने नमः गंधं पुष्पं धुपं दीपं नैवेद्यं कुंकुमं अक्षतान् समर्पयामि ||
કળશસ્થાપના

જમીન પર ચત્તા હાથ રાખવા.
पृथिवी ब्रह्मपूतसी काश्यपेनाभिमंत्रिता,
उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना.
પૃથ્વીનું ધ્યાન ધરવું.
समुद्रमेखले देवि पर्वतस्तनमंडले,
नीलोत्पलदल श्यामा चतुरस्रा सुशोभनाम्.
नानारसमयी शुद्धा ध्याये देवी वसुंधराम्.

હાથમાં કળશ લઈ વેદીની મધ્યમાં એની સ્થાપના કરવી.
अग्निसोमार्क मध्यस्था कला अस्मिश्चशेरते,
अतस्त्व कलशे प्राहुः सर्व कामार्थ सिद्धिदम्.
देवच्दानव संवादे मध्यमाने महोदधौ
उत्पन्नोऽसि महाकुंभो विष्णुना त्वं वृतः करे.
त्वत्तोये सर्व देवाश्च त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता,
शिवस्त्वमसि विष्णुस्त्व ब्रह्मा त्वं वरदः स्वयम्.
आधारः सर्व देवानां सर्व तीर्थमयः शुभः,
सर्व कल्याणदस्त्वं हि सर्वदा सिद्धिदोस्तु मे.

કળશપૂજા
અનામિકાથી કળશને સ્પર્શ કરવો.(ॐ कलशस्य અને नमः બધે બોલવું)
ॐ कलशस्य मुखे विष्णवे नमः. मूले ब्रह्मणे० मध्ये मातृगणेभ्यो०
कुक्षौ सप्त सागरेभ्यो० कुक्षौ वसुंधरायै० कुक्षौ ऋग्वेदाय० कुक्षौ सामवेदाय० कुक्षौ अथर्वेदाय० कुक्षौ षड्वेदागेभ्यो० कुक्षौ कवलशाय०
ચમચીમાં પાણી લેવું, મંત્રો બોલાયા બાદ કળશમાં રેડવું.
जीवनं सर्व जीवानां पवित्र पापनाशनम्,
देवता ऋषय सर्वे पितरो मंत्र नायकाः.
सर्वे विद्यागमाः शश्च द्वसन्ति सलिले शिवे,
सर्वेषां शुद्धि कृन्नित्यं मल निर्मल नक्षमम्.
ॐ सर्वतीर्थमयं वारि कलशे पूरयाम्यहम्.
—કળશની મધ્યમાં વરૂણ દેવનું આહ્વાન. હાથ જોડી રાખવા.
पाशहस्तात्मको नित्यं जलराजौ महाबलः,
नीम्नगामीति विख्यातो वरुणाय नमो नमः.
—કળશને અનામિકાથી સ્પર્શ કરવો.
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वति,
कावेरी नर्मदे सिंधो जले अस्मिन सन्निधिं कुरु.
હાથ જોડી નમસ્કાર કરવા.
ॐ समस्त तीर्थेभ्यो नमः.
ચંદન
कस्तुरी धन सौरभ्य परमानंद दायकम्,
परिताप हरं दिव्यं शितलं देवताप्रियम्.
ॐ श्रीखंडं मलयोद्भूतं चंदनं प्रक्षिपाम्यहम्.
ચોખા
अक्षतान् मौतिकप्रख्या अखंडाः सर्व कामदाः,
सन्तु मे ते सुखा वाप्त्यै क्षिप्ताश्च कलशे मया.
પુષ્પ
तुलस्यादीनि पुष्पाणि नाना गंध मयानि च.
केतकी करवीरादि जपाकुसुमचंपकाः.
कलश स्थानि सततं कामदानि भवन्तु ते.
દુર્વા
बहु प्ररोहां सततं अमृतं हरितालिकाम्,
विनायकस्य अति प्रियां त्वां दुर्वां प्रक्षिपाम्यहम्.
મૃત્તીકા (માટી)
अश्वस्थानाद् गजस्थानाद् वल्मिकात्संगमात्हृदात्,
राजग्दाराच्च गोगोष्ठान मृदमानीय निक्षिपेत्.
मृत्तिके मे हर पापं यन्मया पूर्वसंचितम्,
सर्व पाप हरा प्रोक्तां मृत्तिकां प्रक्षिपाम्यहम्.
પંચપલ્લવ
अश्वत्थो दुम्बर प्लक्ष आम्र न्यग्रोध पल्लवाः,
पंचभृगा ईमे प्रोक्ताः कलशे निक्षिपाम्यहम्.
देववृक्ष समुद्भूतान् कोमलान् देवताप्रियान्,
क्षिपामि कलशे रम्यान् पंचैव पल्लवोत्तमान्.
પંચરત્ન-(ચોખા)
कनकं कुलिशं नीलं पद्मरागं च मौक्तिकम्,
एतानि पंच रत्नानि कलशे प्रक्षिपाम्यहम्.
पंचरत्नं मनोहारि देवतानां प्रियं परम्,
कामदं भोगदं तस्मात् पंचरत्नं क्षिपाम्यहम्.
સોપારી-
पूगीफलं महद्दिव्यं पवित्र पापनाशनम्,
पुत्रपौत्रादि फलदः कलशे प्रक्षिपाम्यहम्.
સુવર્ણ
शुद्ध जांबुनदं दिव्यं हिरण्यं देवता प्रियम्,
अनेक पापशमनं कलशे निक्षिपाम्यहम्.
પુર્ણપાત્ર મંત્ર (નાળીયેર )
स्वर्ण रूप्य समुद्भूतं पूर्णपात्रं मनोहरम्,
पूर्णस्तु कलशो येन कल्पयामि सुखप्रदम्.
નાડાછડી
कार्पास सूत्रमुत्कृष्टं ब्रह्माविष्णुशिवात्मकम्,
त्रिगुणं च त्रिकालस्यं लोकत्रयमयं शुभम्.
મોટક ( મોઢીયું )બંધન
मोटकं सर्व देवानां परमानंद कारणम्,
तेन मे सफला संतु मनोरथ महाद्रुमा.
પુષ્પમાલા
निश्रेणीमिव देवानां नानापुष्पमयी शुभाम्,
पुष्पमालां प्रयच्छामि देवता प्रीतिदायिनीम्.

નવદુર્ગા પુજન

મહાકાલી, મહાલક્ષ્મી, અને મહાસરસ્વતી માતાઓની મુર્તીની સ્થાપના કરવી. મૂર્તી ન હોય તો નાળીયેર મુકવાં.

આહ્વાન– ફુલ અને ચોખા
जयंति मंगला कृष्णा भद्र कालि कपालिनी,
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तुते.
आगच्छ वर दे देवि दैत्यदर्प निषूदिनि,
पूजां गृहाण सुमुखि नमस्ते शंकर प्रिये.
सर्वतीर्थमयं वारि सर्वदेव समन्वितम्,
ईमं घटं समागच्छ तिष्ठं देवगणैः सह.
दुर्गे देवि समागच्छ सान्निध्यमिह कलशस्य,
बलीं पूजां गृहाण त्वं अष्टाभिः शक्तिभिः सह.
ॐ दुर्गादेव्यै नमः आह्वायामि स्थापयामि.
પુજન
ॐ अष्टशक्तिसहितायै श्री महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मिकायै नवदुर्गादेव्यै नमः
आसनं पाद्यं अर्घ्यं आचमनं मधुपर्काः आचमनं गंधं (चंदनं) पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं कुंकुमं अक्षतान् पुष्पमाला समर्पयामि.

હવે નવ દીવસ સુધી ગરબા અને દસમા દીવસે પુર્ણાહુતી.

પુર્ણાહુતી

સ્તુતી પાઠ –ચોખા લઈ હાથ જોડી રાખવા.
दूर्गा शिवां शांतिकरीं ब्राह्मणीं ब्राह्मणः प्रियाम्,
सर्वलोक प्रणेत्रीं च प्रणमामि सदाशिवाम्.
मंगलां शोभनां शुद्धां निष्फलां परमाफलाम्,
विश्वेश्वरी लोकमातरं चंडिकां प्रणमाम्यहम्.
सर्वदेवमयी देवी सर्व रोग मयापहाम्,
ब्रह्मेश विष्णुममितां प्रणमामि सदाशिवाम्.
विन्ध्यस्या विन्ध्यनिलयां दिव्यस्थानविलासिनीम्,
योगिनी योगमातरं चंडिका प्रणमाम्यहम्.
ईशान मातरं देवीं ईश्वरीमीप्रियाम्,
प्रणतोस्मि सदा दुर्गा संसारार्णव तारिणीम्.
ईदं पठति यः स्तोत्रं श्रुणुयाद्वापि यो नरः,
स मुक्त सर्व पापोभ्यो मोदते दुर्गया सह.
ॐ नवदुर्गा देव्यै नमः स्तुतिपाठ समर्पयामि.

ક્ષમાપન —- ફરીથી ચોખા લઈ હાથ જોડી રાખવા.
रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवति देहि मे,
पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान्कामान्श्च देहि मे.
आह्वानं न जानामि न जानामि विसर्जनम्,
पूजां चैव न जानामि त्वं गति परमेश्वरि.
यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्,
तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि.
अपराध सहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया,
दासोहमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि.
पातकी मत्समो नास्ति पापहा त्वत्समा नाहि,
एवं ज्ञात्वा महामाये यथायोग्यं तथा कुरु.

વીસર્જન—- ખોબામાં ફૂલ અને ચોખા લેવા.
उत्तिष्ठ देविचढेशि शुभां पूजां प्रगृह्य च,
कुरुष्व मम कल्याणं अष्टभिः शक्तिभिः सह.
ફુલ-ચોખા વધાવી દેવાં.

ભૂમી પરથી કળશ ઉઠાવવો.
दुर्गे देवी जगन्मातः स्वस्थानं गच्छ पूजिते,
व्रतश्रोत्रे जलं वृध्यै स्थीयतां हृदये मम.
ईमां पूजां मया देवि यथाशक्ति उपपादिताम्,
रक्षार्थ त्वं समादाय व्रज स्वस्थानमुत्तमम्.
चंडी प्रसादात् भवतां ब्राह्मणानां वचनात्,
यथाशक्ति मिलितोपचारैः देशकालाद्यनुसरात्.
ॐ चंडीपूजनविधौ यन्न्यूनं यदतिरिक्तं तत्सर्वं परिपूर्णमस्तु, अस्तु परिपूर्णम्.
ફુલ-ચોખા વધાવી દેવાં.

હાથ જોડી રાખવા.
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु,
न्यूनं संपूर्णतां यातु सद्यो वंदे तमच्युतम्.
ॐ विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः,
ईति विष्णुस्मरणात् कृतं कर्म परिपूर्णमस्तु.
अस्तु परिपूर्णम्.
નાળીયેર વધારી તેનું પાણી જવારામાં છાંટવું અને બધાંને પ્રસાદ આપવો.

Read Full Post »