Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

Archive for ફેબ્રુવારી, 2009

છેલ્લી પોસ્ટ સમયે બે શબ્દ

અહીં ન્યુઝીલેન્ડમાં વીસેક વર્ષ દરમીયાન હીન્દુ ધર્મની કેટલીક વીધીઓ મેં કરી છે. એ વીધી કરવાનું સ્વીકારવા પાછળનું કારણ ધર્મના અંચળા હેઠળ સમાજનું કોઈ શોષણ કરનાર ન આવી જાય તે હતું. તે સમયે અહીં કોઈ બ્રાહ્મણ જ્ઞાતીનો પુરોહીત ન હતો. ધાર્મીક વીધી કરવા માટે વેલીંગ્ટન ઈન્ડીયન એસોસીયેશને ઠરાવ કરીને ત્રણ ભાઈઓની નીમણુંક કરી હતી, જેથી જો કોઈ કારણસર એક જણ મળી ન શકે તો બીજા ભાઈ આ વીધી કરી શકે અને કામ અટકે નહીં. આ પહેલાં અમારા શ્રદ્ધેય મુ. નરસિંહભાઈ માત્ર એકલા જ આ વીધી કરતા, અને કેટલીક વાર એમની નાદુરસ્ત તબીયતે પણ મેં એમને વીધી સંપન્ન કરતા જોયા છે.

તે સમયે બહુ મર્યાદીત વીધીઓ કરાવવામાં આવતી. આ નવચંડી યજ્ઞ કરવાની ઈચ્છા તો કોઈએ જણાવી જ ન હતી. વળી લગ્નવીધી, સામાન્ય શાંતી હવન, અંતીમક્રીયાવીધી વગેરે જે નરસિંહભાઈ પાસેથી મને જાણવા મળી હતી, તે સીવાયની કેટલીક વીધીઓ પુસ્તકોના આધારે જ મેં કરાવી છે. વળી સંસ્કૃતનો મારો અભ્યાસ માત્ર હાઈસ્કુલનાં ત્રણ વર્ષ (ધોરણ ૮, ૯, ૧૦) જેટલો જ છે. આથી એમાં ક્ષતીઓ હોવાની શક્યતા છે. જો કે એક વાર શાંતીહવનમાં આવતા કેટલાક શ્લોકો સમજવા મેં સુરતની એમ.ટી.બી. કોલેજમાં વ્યાખ્યાતા રહી ચુકેલ અને હવે અહીં ન્યુઝીલેન્ડમાં સ્થાયી થયેલ વ્યક્તીનો રુબરુ સંપર્ક કરેલો ત્યારે વાતચીતને અંતે એમણે કહેલું, મને તો લાગે છે કે મારા કરતાં તમે સંસ્કૃત વધુ જાણો છો. ખરેખર એવું તો ન હોઈ શકે, પણ મને થોડો રસ સંસ્કૃતમાં છે, એટલું જ.

આ બ્લોગ મેં શરુ કર્યો ત્યારે નવચંડી યજ્ઞની વીધી પણ હું આપું એવું ભાઈ ચીરાગે કહ્યું, જે મેં ઉપર કહ્યું તેમ કદી કરી જ ન હતી. અહીં હવે તો ધાર્મીક વીધી કરાવનાર બ્રાહ્મણ છે, આથી એમની પાસેથી મેં માહીતી મેળવી, અને તે મેં અહીં રજુ કરી છે. એમાં ક્ષતીઓ હોવાની શક્યતા છે. જો કોઈ જાણકાર સુધારા-વધારા સુચવશે તો નીસંકોચ એનો સ્વીકાર કરવામાં આવશે. આજે હવે આ છેલ્લી પોસ્ટ નવચંડી યજ્ઞની.

હવે પછી લગ્નવીધી આપવા વીચારું છું, જેમાં પરંપરા કરતાં કંઈક જુદું પણ થોડુંક જોવા મળશે.

ક્ષમાપ્રાર્થના

अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया

दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि -१

आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्

पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि -२

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि

यत्पूजितं मयादेवि परिपूर्णं तदस्तुमे _३

अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्

यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः -४

सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके

इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु -५

अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतम्

तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि -६

कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानंदविग्रहे

गृहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि -७

गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्

सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात्सुरेश्वरि -८

॥ श्री दुर्गार्पणमस्तु ॥

Advertisements

Read Full Post »

મૂર્તિરહસ્ય

॥ ऋषिरुवाच ॥

ॐ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा

स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्याज्जगतत्रयम् -१

कनकोत्तमकान्तिः सा सुकांतिकनकांबरा

देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा -२

कमलांकुशपाशाब्जैरलंकृतचतुर्भुजा

इन्दिरा कमला लक्ष्मीः सा श्रीरुक्मांबुजासना -३

या रक्तदंतिका नाम देवी प्रोक्ता मयानघ

तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि श्रृणु सर्वभयापहम् -४

रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्तसर्वांगभूषणा

रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा -५

रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना रक्तदंतिका

पति नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनम् -६

वसुधेव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी

दीर्घौ लंबावतिस्थूलौ तावतीव मनोहरौ -७

कर्कशावतिकान्तौ तौ सर्वानंदपयोनिधी

भक्तान्संपाययेद्देवी सर्वकामदुधौ स्तनौ -८

खड्गं पात्रं च मुसलं लांलगं च बिभर्ति सा

आख्याता रकतचामुंडा देवी योगेश्वरीति च -९

अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावरजंगमम्

इमां यः पूजयेद् भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम् -१०

(भुक्त्वा भोगान् यथाकामं देवीसायुज्यमाप्नुयात्)

अधीते य इमं नित्यं रक्तदंत्या वपुः स्तवम्

तं सा परिचरेद्देवी पतिं प्रियमिवांगना -११

शाकंभरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना

गंभीरनाभिस्त्रिवली विभूषिततनूदरी -१२

सुकर्कशसमोत्तुंग वृत्त पीनघनस्तनी

मुष्टिं शिलीमुखापूर्णं कमलं कमलालया -१३

पुष्पपल्लवमूलादि फलाढ्यं शाकसंचयम्

काम्यनन्तरसैर्युक्तं क्षुत्तृणमृत्युभयापहम् -१४

कार्मुकं च स्फुरत्कांति बिभ्रती परमेश्वरी

शाकंभरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता -१५

विशोका दुष्टदमनी शमनी दुरितापदाम्

उमा गौरी सती चंडी कालिका सा च पार्वती -१६

शाकंभरी स्तुवन् ध्यायन् जपन् संपूज्यन्नमन्

अक्षय्यमश्नुते शग्रमन्नपानामृतं फलम् -१७

भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रादशनभासुरा

विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा -१८

चंद्रहासं च डमरुं शिरः पात्रं च बिभ्रती

एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदा स्तुता -१९

तजोमंडलदुर्घर्षा भ्रामरी चित्रकांतिभृत्

चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता -२०

चित्रभ्रमरपाणिः सा महामारीति गीयते

इत्येता मूर्तयो देव्या याः ख्याता वसुधाधिप -२१

जगन्मतुश्चण्डिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः

इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित्त्वया -२२

व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनामभीष्टफलदायकम्

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीं जप निरन्तरम् -२३

सप्तजन्मार्जीतैर्घोरैर्ब्रह्मत्यासमैरपि

पाठमात्रेण मन्त्राणां मुच्यते सर्वकिल्बिषैः -२४

देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं महत्

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम् -२५

(एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि ।

सर्वरूपमयी देवी सर्वंदेवीमयं जगत् ॥

अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम् ॥)

સાત વાર શાપોદ્ધાર મંત્રનો જપ કરવો

ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिकादेव्यै शपानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा ॥

૨૧ વાર ઉત્કીલન મંત્ર

ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशति चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा ॥

Read Full Post »

વૈકૃતિક રહસ્ય

ऋषिरुवाच ॥

ॐ त्रिगुणा तामसी देवी सात्त्विकी या त्रिधोदिता

सा शर्वा चंडिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते -१

योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा

मधुकैटभनाशार्थं यां तष्टावांबुजासनः -२

दशवक्त्रा दशभुजा दशपादांजनप्रभा

विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया -३

स्फुरद्दशनदंष्ट्रा सा भीमरूपापि भूमिप

रूपसौभाग्यकांतीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः -४

खड्गबाणगदाशूलचक्रशंख भुशुंडिभृत्

परिघं कार्मुकं शर्षं निश्च्योतद्रुधिरं दधौ -५

एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया

आराधिता वशीकुर्यात् पूजाकर्तुश्चराचरम् -६

सर्वदेवशरीरेभ्यो याऽऽविर्भूतामितप्रभा

त्रिगुणा सा महालक्ष्मीः साक्षान्महिषमर्दिनी -७

श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमंडला

रक्तमध्या रक्तपादा नीलजंघोरुरुन्मदा -८

सुचित्रजघना चित्रमाल्यांबरविभूषणा

चित्रानुलेपना कांतिरूपसौभाग्यशालिनी -९

अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती

आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधः करक्रमात् -१०

अक्षमाला चकमलं बाणौऽसिः कुलिशं गदा

चक्रं त्रिशूलं परशुः शंखो घंटा च पाशकः -११

शक्तिर्दण्डश्चर्म चापं पनपात्रं कमंडलुः

अलंकृत भुजाभिरायुधैः कमलासनाम् १२

सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नृप

पूज्येत्सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत् -१३

गौरी देहात्समुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया

साक्षात्सरस्वती प्रोक्ता शुंभासुरनिबर्हिणि -१४

दधौ चाष्टभुजा बाणमुसलेशूलचक्रभृत्

शंखं घंटां लांगलं च कार्मुकं वसुधाधिप -१५

एषा संपूजीता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति

निशुंभमथिनी देवी शुंभासुरनिबर्हिणि -१६

इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव

उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामय -१७

महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती

दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम् -१८

विरंचिः स्वरया मध्ये रुद्रोगौर्या च दक्षिणे

वामे लक्ष्म्या हृषिकेशः पुरतो देवतात्रयम् -१९

अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या दशानना

दक्षिणेऽष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत् -२०

अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप

दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा -२१

कालमृत्यू च संपूज्यौ सर्वारिष्टप्रशांतये

यदा चाष्टभुजा पूज्या शुंभासुरनिबर्हिणि -२२

नवास्याः शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायकौ

नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् -२३

अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमंत्रास्तदाश्रयाः

अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी -२४

महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती

ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी -२५

महिषांतकरी येन पूजीता स जगत् प्रभुः

पूज्येज्जगतां धात्रीं चंडिकां भक्तवत्सलाम् -२६

अर्घ्यादिभिरलंकारैर्गन्धपुष्पैस्तथाक्षतैः

धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः -२७

रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप

प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगंधिना -२८

सकर्पूरैश्च तांबूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः

वामभागेऽग्रतो देव्याश्छिन्नशीर्षं महासुरम् -२९

पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया

दक्षिणे पूरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरम् -३०

वाहनं पूजयेद्देव्या धृतं येन चराचरम्

कुर्याच्च स्तवनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः -३१

ततः कृतांजलिर्भूत्वा स्तुवीत चरितैरिमैः

एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह -३२

चरितार्धं तु न जपेज्जपंछिद्रमवाप्नुयात्

प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृतांजलिः -३३

क्षमापयेज्जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरतन्द्रितः

प्रतिश्लोकं च जुहुयात् पायसं तिलसर्पिषा -३४

जुहुयात् स्तोत्रमंत्रैर्वा चंडिकायै शुभं हविः

भूयो नाम पदैर्देवीं पूजयेत्सुसमाहितः -३५

प्रयतः प्रांजलिः प्रह्वः प्रणम्यारोप्य चात्मनि

सुचिरं भावयेदीशां चंडीकां तन्मयो भवेत् -३६

एवं यः पूजयेद्भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीम्

भुक्त्वा भोगान्यथाकामं देवीसायुज्यमाप्नुयात् -३७

यो न पूजयते नित्यं चंडिकां भक्तवत्सलाम्

भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत्परमेश्वरी -३८

तस्मात्पूज्य भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीम्

यथोक्तेन विधानेन चंडिकां सुखमाप्स्यसि -३९

Read Full Post »

પ્રાધાનિક રહસ્ય

ॐ अस्य श्रीसप्तशतीरहस्य नारायण ऋषिरनुष्टुप् छन्दः महाकालीमहालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता, यथोक्तफ्लावाप्त्यर्थं जपे विनियोगः ॥

राजोवाच ॥

भगवन्नवतारा मे चंडिकायास्त्वयोदिताः

एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि -१

आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन च द्विज

विधिना ब्रूहि सकलं यथावत्प्रणतस्य मे -२

ऋषिरुवाच ॥

ईदं रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते

भक्तोऽसीति न मे किंच्चित्तवावाच्यं नराधिप -३

सर्वस्याद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी

लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता -४

मातुलुंगं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रती

नागं लिंगं च योनिं च बिभ्रती नरप मूर्धनि -५

तप्तकांचनवर्णाभा तप्तकांचनभूषणा

शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा -६

शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी

बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि -७

सा भिन्नांजनसंकाशा दंष्ट्रांकितवरानना

विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा -८

खड्गपात्रशिरः खेटैरलंकृतचतुर्भुजा

कबंधहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरःस्रजम् -९

सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा

नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः -१०

तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमाम्

ददामि तव नामानि यानी कर्माणि तानि ते -११

महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा

निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया -१२

इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः

एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽश्नुते सुखम् -१३

तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपमपरं नृप

सत्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं दधौ -१४

अक्षमालांकुशधरा वीणापुस्तकधारिणी

सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ -१५॥

महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती

आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीश्वरी -१६

अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीम्

युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः -१७

इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससर्ज मिथुनं स्यम्

हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रिपुंसौ कमलासनौ -१८

ब्रह्मन् विधे विरिंचेतिधातरित्याह तं नरम्

श्रीः पद्मे कमलेलक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियम् -१९

महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह

एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते -२०

नीलकंठं रक्तबाहुं श्वेतागं चंद्रशेखरम्

जनयामास पुरुषा महाकाली सितां स्त्रियम् -२१

स रुद्रः शंकरः स्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः

त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषाक्षरा स्वरा -२२

सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप

जनयामास नामानि तयारपि वदामि ते -२३

विष्णुः कृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनार्दनः

उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा -२४

एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे

चक्षुष्मंतो नु पश्यन्ति नेतरेऽतद्विदो जनाः -२५

ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर्नृप त्रयीम्

रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम् -२६

स्वरया सह संभूय विरिंचोऽण्डमजीजनत्

बिभेद भगवान् रुद्रस्तद् गौर्या सह वीर्यवान् -२७

अंडमध्ये प्रदानादि कार्यजातमभून्नृप

महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजंगमम् -२८

पुपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः

संजहार जगत्सर्वं सह गौर्या महेश्वरः -२९

महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत्त्वमयीश्वरी

निराकारा च सकारा सैव नानाभिधानभृत् -३०

नामान्तरैर्निरूप्यैषा नाम्ना नान्येन केनचित् -३१

Read Full Post »

ઉત્તર વિધિ

ન્યાસ, ધ્યાન વગેરે સપ્તશતીના આરંભમાં છે તે પ્રમાણે કરવું.

श्री देवीसूक्त

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः

नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम् -९

रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्यै नमो नमः

ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः -१०

कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः

नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः -११

दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै

ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः -१२

अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः

नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः -१३

या देवी सर्व भूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता

नमस्तस्यै ॥१४॥ नमस्तस्यै ॥१५॥ नमस्तस्यै नमो नमः -१६

या देवी सर्व भूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्ये -१७-१८-१९

या देवी सर्व भूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -२०-२१-२२

या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -२३-२४-२५

या देवी सर्व भूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -२६-२७-२८

या देवी सर्व भूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -२९-३०-३१

या देवी सर्व भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -३२-३३-३४

या देवी सर्व भूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -३५-३६-३७

या देवी सर्व भूतेषु क्षांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -३८-३९-४०

या देवी सर्व भूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -४१-४२-४३

या देवी सर्व भूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -४४-४५-४६

या देवी सर्व भूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -४७-४८-४९

या देवी सर्व भूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -५०-५१-५२

या देवी सर्व भूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -५३-५४-५५

या देवी सर्व भूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -५६-५७-५८

या देवी सर्व भूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -५९-६०-६१

या देवी सर्व भूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -६२-६३-६४

या देवी सर्व भूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -६५-६६-६७

या देवी सर्व भूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -६८-६९-७०

या देवी सर्व भूतेषुमातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -७१-७२-७३

या देवी सर्व भूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै -७४-७५-७६

इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या

भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः -७७

चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद् व्याप्य स्थिता जगत्

नमस्तस्यै ॥७७॥ नमस्तस्यै ॥७८॥ नमस्तस्यै नमो नमः -८०

स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सरेन्द्रण दिनेषु सेविता

करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः -८१

या सांप्रतं चौद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते

या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः -८२

इति श्री देवीसूक्तम्

શ્રી નવાર્ણ વિધિ

श्री गणपतिर्जयति ॥ ॐ अस्य श्रीनवार्ण मंत्रस्य ब्रह्माविष्णुरुद्रा ऋषयः ॥ गायत्र्यष्णिगनुष्टुभश्छंदांसि ॥ श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ॥ ऐं बीजम् ॥ ह्रीं शक्तिः ॥ क्लीं कीलकम् ॥ श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे नवार्णमंत्रजपे विनियोगः ॥

ઋષ્યાદિ ન્યાસ

ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः शिरसि ॥ गायत्र्युष्णिगनुष्टुप्छंदोभ्य नमः मुखे ॥ श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीदेवताभ्यो नमः हृदि ॥ ऐं बीजाय नमः गुह्ये॥ ह्रीं शक्तये नमः पादयोः ॥ क्लीं कीलकाय नमः नाभौ ॥

કરન્યાસ

ॐ ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ॐ ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॥ ॐ क्लीं मध्यमाभ्यां नमः ॥ ॐ चामुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः ॥ ॐ विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः॥ ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥

હૃદયાદિ ન્યાસ

ऐं हृदयाय नमः ॥ ॐ ह्रीं शिरसे नमः ॥ ॐ क्लीं शिखायै वषट् ॥ ॐ चामुण्डायै कवचाय हुम् ॥ ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट् ॥ ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय फट् ॥

અક્ષરન્યાસ

ऐं नमः शिखायाम् ॥ ॐ ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे ॥ ॐ क्लीं नमः वामनेत्रे॥ ॐ चां नमः दक्षिणकर्णे ॥ ॐ मुं नमः वामकर्णे ॥ ॐ डां नमः दक्षिणनासापुटे ॥ ॐ यैं नमः वामनासापुटे ॥ ॐ विं नमः मुखे ॥ ॐ च्चें नमः गुह्ये ॥

દિન્ગન્યાસ

ॐ ऐं प्राच्यै नमः ॥ ॐ ऐं आग्नेय्यां नमः ॥ ॐ ह्रीं दक्षिणायै नमः ॥ ॐ ह्रीं नैऋत्यै नमः ॥ ॐ क्लीं प्रतीच्यै नमः ॥ ॐ क्लीं वायव्यै नमः ॥ ॐ चामुण्डायै उदीच्यै नमः ॥ॐ चामुण्डायै ऐशान्यै नमः ॥ ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ऊर्ध्वायै नमः ॥ ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे भूम्यै नमः॥

ધ્યાન

खड्गंचक्रगदेषुचाप परिधान् शूलं भुशुण्डीं शिरः

शंखं संदधततीं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृताम्,

नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां

यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॥१॥

अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलीशं पद्मं धनुः कुण्डिकां

दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घंटां सुराभाजनम् ।

शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां

सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॥२॥

घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुः सायकं

हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलच्छीतांशुतुल्यप्रभाम् ।

गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा-

पूर्वामत्रसरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॥३॥

માલાપૂજન

ॐ ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः મંત્ર વડે માળાની ગંધાક્ષતપુષ્પ વડે પૂજા કરી પ્રાર્થના કરવી.

ॐ मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणि ।

चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धदा भव ॥

ॐ अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे ।

जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये ॥

ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि

सर्वमंत्रार्थसाधिनि साधय साधय

सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिक्पय मे स्वाहा

હવે નવાર્ણ મંત્ર ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ની એક માળા કરવી. પછી દેવીના ડાબા હાથમાં જપનિવેદનનપ મંત્રઃ

गुह्यातिगुह्यगोप्तत्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् ।

सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत् प्रसादात् महेश्वरी ॥

હવે ષડંગન્યાસ કરવો.

સપ્તશતીન્યાસ

प्रथममध्यमोत्तरचरित्राणां ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः, गायत्र्युष्णिगनुष्टुभश्छंदासि नन्दाशाकम्भरीभीमाः शक्तयः, रक्तदन्तिका दुर्गाभ्रामर्यो बीजानि, अग्निवायुसूर्यास्तत्त्वानि, ऋग्यजुः सामवेदा ध्यानानि, सकलकामना सिद्धये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः॥ ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा, शंखिनी चापिनी बाणभुशुण्डी परिघायुधा, अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके, घंटास्वनेन नः पाहि चापज्यानिः स्वनेन च, तर्जनीभ्यां नमः। ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे, भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि॥ मध्यमाभ्यां नमः। ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरंति ते, यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भूवम्॥ अनामिकाभ्यां नमः। ॐ खड्गशूलगदा दीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसंगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः॥ कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।

હૃદયાદિન્યાસ

ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा, शंखिनी चापिनी बाणभुशुण्डी परिघायुधा, हृदयाय नमः । ॐ शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके, घंटास्वनेन नः पाहि चापज्यानिः स्वनेन च, शिरसे स्वाहा । ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे, भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि, शिखायै वषट् । ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरंति ते, यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भूवम्-कवचाय हुम् । ॐ खड्गशूलगदा दीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसंगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः- नेत्रत्रयाय वौषट् । ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते- अस्त्राय फट् ।

ધ્યાનમ્

विद्युद्दामसमप्रभां मृगपति स्कंधस्थितां भीषणां

कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम् ।

हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं

बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॥१॥

દત્ત ગાયત્રી

अस्य श्री दत्तात्रेय मंत्रस्य शबर ऋषिः। गायत्री छंदः। श्री दत्तात्रेयो देवताः। द्रां बीजं । ह्रीं शक्तिः। क्रों कीलकम् । मम दत्तात्रेय प्रसादार्थं जपे विनियोगः। द्रां द्रीं द्रूं द्रैं द्रौं द्रः इति षडंगम् ॥

ध्यानं : रविमंडल मध्यस्थं रक्तं रक्ताब्जसंस्थितम् ।

योगरूढं ज्ञानघनं दत्तात्रेयमहं भजे ॥

मंत्र : ॐ द्रां ह्रीं क्रौं दत्तात्रेयायविद्महे योगीश्वराय धीमहि ।

तन्नो दत्तः प्रचोदयात् ॥

विंशाक्षरी दत्तमंत्र :

ॐ ऐंक्लां क्लींक्लूं ह्रां ह्रीं ह्रुं सौं दत्तात्रेय श्री विष्णवे नमः ॥

अनेन यथा ज्ञानेन यथाशक्त्या कृतजपेन देव्यावामहस्ते दत्तं न मम ।

આ જપનું ફળ દેવીના ડાબા હાથમાં અર્પણ કરવું

Read Full Post »

અધ્યાય ૧૩ વરદાન પ્રાપ્તિ

ध्यान

ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम् ।

पाशांकुशवराभीतीर्धारयन्तीं शिवां भजे ॥

ॐ ऋषिरुवाच ॥१॥

एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात्म्यमुत्तमम्

एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् -२

विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया

तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः -३

मोह्यंते मोहिताश्चेव मोहमेष्यंति चापरे

तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् -४

आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा -५

मार्कण्डेय उवाच ॥६॥

इति तस्य वचः श्रृत्वा सुरथः स नराधिपः -७

प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं शंसितव्रतम्

निर्विण्णोऽतिममत्वेन राज्यापहरणेन च -८

जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने

संदर्शनार्थमंबाया नदीपुलिन संस्थितः -९

स च वैश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं परं जपन्

तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वामूर्तिं महीमयीम् -१०

अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्रितर्पणૈઃ

निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ -११

ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रासृगुक्षितम्

एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः -१२

परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चंडिका -१३

देव्युवाच ॥१४॥

यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन

मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् -१५

मार्कंडेय उवाच ॥१६॥

ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रंश्यन्यजन्मनि

अत्रैवच निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् -१७

सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः

ममेत्यहमिति प्राज्ञः संगविच्युतिकारकम् -१८

देव्युवाच ॥१९॥

स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् -२०

हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति -२१

मृतश्च भूयः संप्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः -२२

सावर्णिको नाम मनुर्भावान् भुवि भविष्यति -२३

वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवांछितः -२४

तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति -२५

मार्कण्डेय उवाच ॥२६॥

इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम् -२७

बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता

एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः -२८

सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः ॥ -२९

क्लीं ॐ इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानम् नाम त्रयोदशोऽध्यायः ।

હવન-સામગ્રી અને ઘીની આહુતિ આપીને નાગરવેલનાં બે પાન અને કેળું માતાઓને ચડાવવાં.

ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः ।

नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम् ॥

सांगायै सपरिवारायै सवाहनायै सायुधायै ।

त्रिपुरसुंदर्यै श्रीविद्यायै महाहुतिं समर्पयामि स्वाहा ॥

सघृतं कदलीफलं नागवल्लीदलद्वयसहितं पूजितं जुहुयात् ॥

Read Full Post »

અધ્યાય ૧૨ ફલસ્તુતિ

ध्यान

ॐ विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणा

कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम् ।

हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशखांश्चापं गुणं तर्जनीं

बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॥

देव्युवाच ॥१॥

एभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः

तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम् -२

मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम्

कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद् वधं शुंभनिशुंभयोः -३

अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः

श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् -४

न तेषां दुष्कृतं किंच्चिद् दुष्कृतोत्था न चापदः

भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् -५

शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः

न शस्त्रानलतो यौघात्कदाचित्संभविष्यति -६

तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः

श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययन हि तत् -७

उपसर्गानशेषास्तु महामारी समुद्भवान्

तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम -८

यत्रैतत्पठ्यते सम्यंग्नित्यमायतने मम

सदा न तद्विमोक्ष्यामि संनिध्यं तत्र मे स्थितम् -९

बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे

सर्वं ममैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च -१०

जानताऽजानता वापि बलिपूजां तथा कृताम्

प्रतीच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम् -११

शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी

तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः -१२

सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः

मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यती न संशयः -१३

श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः

पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् -१४

रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते

नंदते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम श्रृण्वताम् -१५

शांतिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने

ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं श्रृणुयान्मम -१६

उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः

दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते -१७

बालग्रहाभिभूतानां बालानां शांतिकारकम्

पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गंधदीपैस्ततोत्तमेः -२०

विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रक्षणीयैरहर्निशम्

अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या -२१

प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन्सकृत्सुचरिते श्रुते

श्रुतं हरति पापानि तथाऽऽरोग्यं प्रयच्छति -२२

रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम

युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् -२३

तस्मिन्छ्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते

युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः -२४

ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्

अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः -२५

दस्युभिर्वा वृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः

सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः -२६

राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बंधगतोऽपि वा

आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे -२७

पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे

सर्वाबाधा सुघोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा -२८

स्मरन्ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात्

मम प्रभावात्सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा -२९

दूरादेव पलायंते स्मरतश्चरितं मम -३०

ऋषिरुवाच ॥३१॥

इत्युक्त्वा सा भगवती चंडिका चंडविक्रमा -३२

पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत

तेऽपि देवा निरातंकाः स्वाधिकारान् यथा पुरा -३३

यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः

दैत्याश्च देव्या निहते शुंभे देवरिपौ युधि -३४

जगद्विध्वंसिनि तस्मिन् महोग्रेऽतुलविक्रमे

निशुंभे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः -३५

एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः

संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् -३६

तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते

सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति -३७

व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्मांडं मनुजेश्वर

महाकाल्या महाकाले महामारीस्वरूपया -३८

सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा

स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी -३९

भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे

सैवाभावे तथाऽलक्ष्मीर्विनाशायोपजायते -४०

स्तुता संपूजिता पुष्पैर्धूपगंधादिभिस्तथा

ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् -४१

ॐ श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये फलस्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्यायः ।

હવન-સામગ્રી અને ઘીની આહુતિ આપીને નાગરવેલનાં બે પાન અને બીલું માતાઓને ચડાવવાં.

ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः ।

नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम् ॥

सांगायै सपरिवारायै सवाहनायै सायुधायै ।

बालात्रिपुरसुंदर्यै महाहुतिं समर्पयामि स्वाहा ॥

सघृतं बिल्वफलं नागवल्लीदलद्वयसहितं पूजितं जुहुयात् ॥

Read Full Post »

Older Posts »